21. seja predsedstva Zveze slovenskih častnikov je bila 5. marca 2024, v vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Sejo sta vodila generalmajor Dobran Božič, predsednik in brigadir Martin Jugovec, podpredsednik. V uvodnem delu je zbrane pozdravil polkovnik Aleksander Vidergard, poveljnik Logistične brigade.

Člani predsedstva so najprej sprejeli dnevni red, v nadaljevanju pa potrdili zapisnik 20. seje predsedstva ter se seznanili z udejanjanjem sprejetih sklepov. V pripravi gradiv za redno letno skupščino Zveze slovenskih častnikov, ki bo 29. marca v Ljubljani, so se najprej seznanili s finančnim poslovanjem zveze in poročilom o izvedbi programa dela in sodelovanja s Slovensko vojsko v letu 2023.

Iz Upravne enote Ljubljana smo prejeli pripombe na naš statut, ki mora biti skladen z zakonodajo. Predlog rešitev oziroma popravke členov je pripravil odbora za pravne, statutarne, organizacijske in administrativne zadeve ter priznanja, ki ga vodi major Edvard Kotnik. Zato je razumljivo, da so člani predsedstva kar nekaj časa porabili za dopolnitve besedila statuta.

Pomembna točka dnevnega reda je bil program dela za leto 2024. Imenovali so tudi organizacijski odbor, ki bo pripravil predlog za dogodek ob 30. obletnici Zveze slovenskih častnikov.

V okviru mednarodnega sodelovanja pa so se člani predsedstva seznanili z načrtovanim obiskom srbske delegacije Zveze rezervnih vojaških starešin, 22. marca letos v Ljubljani, s katerimi bomo podpisali listino o sodelovanju in z možnostjo bilateralnega srečanja s stanovsko organizacijo OROR iz Severne Makedonije.

Obravnavali smo tudi prošnjo Športnega društva Enota za realističen airsoft iz Miklavža na Dravskem polju za sprejem v našo zvezo. Sprejeli smo sklep, da se srečamo z njihovimi predstavniki in se podrobneje seznanimo z njihovim delovanjem.

Člane predsedstva je pozdravil polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik logistične brigade Slovenske vojske. Na fotografiji so z leve višji praporščak Tomaž Lavtižar, major Dušan Nardoni, polkovnik Aleksander Vidergar, generalmajor Dobran Božič in brigadir Martin Jugovec

 

Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov je predsedstvo podelilo nadporočniku Miranu Stoparju.

 

Častni znak Zveze slovenskih častnikov je prejel podpolkovnik Vasilije Maraš

 

 

Častni znak Zveze slovenskih častnikov je prejel tudi višji vodnik Jožef Roškar, regijski koordinator za Pomurje

 

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher