Predsedstvo je izvršilni organ Skupščine. Vodi delovanje Zveze po programu, sklepih in usmeritvah Skupščine ter je za njihovo uresničevanje odgovorno Skupščini.

 Predsedstvo šteje od 19 do 23 članov. Sestavljajo ga:

 • predsednik Zveze,
 • največ trije podpredsedniki,
 • generalni sekretar,
 • trije vodje skupin programov,
 • predstavnik interesnih združenj,
 • člani predsedstva, ki zastopajo teritorialno – regijsko organiziranost Zveze in
 • drugi člani predsedstva.

Predsedstvo opravlja zlasti naslednje naloge:

 •  sprejema splošne akte Zveze, ki niso v pristojnosti Skupščine,
 • pripravlja splošne akte, ki jih sprejema Skupščina,
 • pripravlja in ureja potrebno dokumentacijo za vstop bodočih članic v Zvezo,
 • zavzema stališča do vprašanj, ki so skupnega pomena za dejavnost
  vseh članic in njihovih članov, spremlja njihovo delo ter jim pomaga pri izvajanju
  njihovih aktivnosti,
 • pripravlja usmeritve za izdelavo programov vojaško-strokovnega ter obrambnega in
  zaščitnega izobraževanja članstva,
 • sodeluje pri pripravljanju učnih pripomočkov in drugega učnega gradiva po
  letnih programih,
 • usmerja in usklajuje delo svojih komisij in drugih delovnih teles,
 • obravnava njihova poročila ter spremlja in ocenjuje njihovo delo,
 • daje predlog za sklic redne, izredne in tematske seje Skupščine ter sodeluje pri
  pripravi gradiva za njeno zasedanje,
 •  predlaga oziroma evidentira kandidate za organe in delovna telesa Skupščine ter po
  potrebi za druge organe, v katerih je zastopana Zveza,
 • oblikuje smernice in zavzema stališča za delo predstavnikov Zveze v Zvezi z
  uresničevanjem skupnih smotrov in nalog,
 • skrbi za finančna sredstva za delo Zveze in njenih organov, obravnava finančni načrt
  in zaključni račun ter razdelitev finančnih sredstev v skladu z uresničevanjem
  programa dela,
 • podeljuje priznanja Zveze ter daje predloge za podelitev zunanjih odlikovanj in
  priznanj članicam in njihovim članom,
 • Skupščini predlaga podelitev naziva častnega člana,
 •  obravnava in rešuje vloge, ki jih pošiljajo častniška združenja, združenja in društva
  znotraj Zveze in njihovi organi ter člani in za reševanje katerih ni pristojna Skupščina in
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin večje vrednosti.

Sestava Predsedstva Zveze slovenskih častnikov v mandatnem obdobju 2022-2026 od 26. 3. 2022 dalje

Ime in priimek Čin Funkcija Dodatna zadolžitev
1. Dobran Božič genmaj. Predsednik ZSČ
2. Martin Jugovec brig. Podpredsednik ZSČ Koordinator interesnih združenj ZSČ
3. Bojan Šoper maj. Podpredsednik ZSČ Predsednik OIP
4. Jurij Erzar vštv. Podpredsednik ZSČ SP družbene dejavnosti in koord. sodelovanja
5. Dušan Nardoni maj. Generalni sekretar ZSČ
6. Vasilije Maraš pk. Regijski koordinator za Dolenjsko SP vojaška znanja in veščine
7. Janko Petrovič maj. Regijski koordinator za Gorenjsko
8. Bojan Starc maj. Regijski koordinator za J. Primorsko
9. Albert Vodovnik maj. Regijski koordinator za Koroško
10. Mitja Miklavc maj. Regijski koordinator za Kraško-Notranjsko
11. Miran Stopar npor. Regijski koordinator za Osrednjo Slovenijo Predsednik OOEZP
12. Jožef Roškar vv. Regijski koordinator za Pomurje
13. Stanko Dužič kapf. Regijski koordinator za S. Primorsko
14. Iztok Šošter st. Regijski koordinator za V. Štajersko
15. Drago Zupanc st. Regijski koordinator za Z. Štajersko SP kompetence
16. Igor Pogačnik st. Regijski koordinator za Zasavje
17. Boris Rutar pk. Predstavnik SV v ZSČ
18. Edvard Kotnik maj. Predsednik OSPOAZP
19. Tomaž Lavtižar vprap Predsednik OLMP
20. Rajko Najzer st. Predsednik OMS
21. Ladislav Steinbacher st. Predsednik OOJP