Dne 14. marca 2024 se je sestala Komisija za nadzor finančno materialnega poslovanja Zveze slovenskih častnikov v polni sestavi in obravnavala stanje za leto 2023. Na seji so prisostvovali tudi predsednik ZSČ generalmajor Dobran Božič, podpredsednik brigadir Martin Jugovec in generalni sekretar major Dušan Nardoni. Seji komisije je prisostvovala tudi predstavnica računovodskega servisa g. Maruša Čater.

Predsednik komisije stotnik Peter Aužner je predlagal dnevni red, ki je bil nato tudi soglasno sprejet. Komisija je najprej izvolila izmed svojih članov še namestnika predsednika in to je postal stotnik Viktor Kozjan.

Generalni sekretar in predsednik ZSČ sta predstavila realizacijo finančnega načrta za leto 2023. Posamezne postavke sta pojasnila generalni sekretar in g. Maruša Čater, komisija pa je postavila tudi konkretna vprašanja glede knjiženj in pregledala na preskok tudi posamezne dokumente, ki so bili podlaga za dokazila o porabi in namenu in kako so postavke knjižene. Nepravilnosti ni zaznala in sprejela je sklep, da se ugotovi, da se vodijo finance in materialno poslovanje v skladu z zakoni in ustreznimi predpisi, kar je dokazljivo tudi z ustreznimi dokumenti, ki so zgledno shranjeni v mapah.

Predsednik komisije je poročal, da je tudi vedno prisostvoval sejam predsedstva ZSČ, tako da je lahko sproti ugotavljal, da se sprejemajo zakoniti sklepi v skladu z vsemi predpisi, ki se tičejo financ in materialnega poslovanja.

Komisija se je seznanila s konkretnimi številkami prihodkov in odhodkov v letu 2023 in bilanco stanja in stanjem na TRR.

Delo komisije je zaključeno s Poročilom, ki bo predstavljeno na redni letni skupščini 25. marca 2024 v Ljubljani.

Besedilo in fotografije: major Ljubo Benevol