Zveza veteranov vojne za slovenijo (ZVVS), Zveza slovenskih častnikov (ZSČ) in Zveza policijskih veteranskih društev (ZPVD) SEVER so 4. oktobra 2018 na Inštitutu za novejšo zgodovino javnosti predstavili zbornik z naslovom “Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe – del nacionalne vojaške tradicije”. Na začetku je gostitelj in direktor Inštituta, dr. Damijan Guštin, pozdravil prisotne in predstavil ter v nadaljevanju vodil dogodek, predsednik ZVVS, generalmajor Ladislav Lipič, in predsednik ZPVD SEVER, dr. Tomaž Čas, sta prisotne priložnostno nagovorila, predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, in hkrati urednik zbornika, pa je predstavil potek nastajanja in vsebino zbornika. Po zaključku predstavitve zbornika so prisotni odgovarjali na vprašanja novinarjev, sledila je vročitev zahval in izvoda zbornika avtorjem in drugim, ki so prispevali k nastanku zbornika, dogodek pa je zaključen s skromno pogostitvijo in druženjem.

Zbornik je nastal na podlagi zamisli za nacionalni posvet na enako temo, ki je bil 16. novembra 2017 v Državnem svetu Republike Slovenije. V bistvu pa je to knjiga o nastajanju, dozorevanju in osamosvajanju slovenskih obrambno-varnostnih struktur v preteklih petdesetih letih. Podobnega prikaza razvoja slovenske teritorialne obrambe in milice, primerjav med njima ter opisa povezav in sodelovanja med strukturama do zdaj še ni bilo, še posebno, če govorimo o njunem značaju in povezavah z nacionalnimi vojaškimi tradicijami ter ljudmi, ki so prispevali k osamosvojitvi Slovenije.
Nastajanje zbornika in dogodki okrog njega v letih 2017 in 2018 so bili povezani z dvema petdesetletnicama. Leta 1967 je bil namreč sprejet prvi republiški zakon o notranjih zadevah, ki je pomenil začetek postavitve slovenskih varnostnih struktur. Leto kasneje pa so bile ob krizi na Češkoslovaškem in ob invaziji vojsk Varšavskega pakta nanjo v Jugoslaviji sprejete odločitve in izvedene aktivnosti, ki jih štejemo za začetke oblikovanja teritorialne obrambe v republikah.
Zbornik na 615 straneh in v tridesetih prispevkih predstavlja širok obseg pogledov, ocen in analiz značilnosti razvoja teritorialne obrambe in milice, ki potrjujejo, da bi bila brez razvojnih značilnosti in omenjenega dozorevanja ter sodelovanja sprememba, ki se je zgodila v Sloveniji z demokratičnim preobratom, veliko težja ali bolj travmatična. Prispevke za zbornik je prispevalo petindvajset avtorjev različnih generacij, ki dobro poznajo razvoj obeh struktur, saj so jih proučevali, mnogi med njimi pa v njih tudi delovali. V zborniku je objavljenih več kot osemdeset izvirnih fotografij, dvajset dokumentov in trideset preglednic, shem in grafov. Spreminjanje strukture TO in poveljniške sestave vse do bataljonske ravni, je predstavljeno v prispevku o popolnjenosti poveljniške sestave v Teritorialni obrambi Slovenije. Pri tem so predstavljeni zbrani podatki o več kot petsto vojaških osebah, ki so opravljale poveljniške oziroma štabne dolžnosti.

Zbornik je razdeljen na pet vsebinskih delov. Prvi vsebuje zapise o nacionalnem posvetu v Državnem svetu novembra 2017. Poleg opisa posveta so dodani še uvodni nagovori s pogledi na obravnavano tematiko. Drugi del zbornika s podnaslovom Od ustanovitve do posebnosti slovenskih rešitev je namenjen prispevkom, ki govorijo o zgodovinskem okviru, geopolitičnih in geostrateških vidikih ter razlogih za ustanovitev teritorialne obrambe in o njeni umestitvi v obrambne doktrine in strategije.

Razvojna pot in funkcionalne značilnosti teritorialne obrambe v Sloveniji je podnaslov tretjega dela zbornika. V devetih prispevkih so predstavljene analize, ocene in stališča o posebnostih razvojne poti, popolnjevanju in mobilizacijskih pripravah, strukturi štabov ter poveljniški sestavi v različnih razvojnih obdobjih, usposabljanju in urjenju ter uporabi slovenskega jezika. Posebej so obravnavana vprašanja pripravljenosti TO v obdobju med letoma 1989 in 1991, temu je dodan prispevek o tem, kdo je poveljeval slovenskim teritorialcem v vojni leta 1991, ter prispevka o preoblikovanju in preraščanju Teritorialne obrambe Republike Slovenije v Slovensko vojsko. Četrti del zbornika, s podnaslovom Milica v sistemu vojaške obrambe v Sloveniji, obsega sedem prispevkov. Dva sta namenjena razvoju in organiziranosti milice v sistemu vojaške obrambe, trije pa funkcionalnim vidikom priprav organov za notranje zadeve za delovanje v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti in vojni, pri čemer so posebej obravnavana vprašanja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, mobilizacije, pripravljenosti, nadzora, medrepubliškega sodelovanja ter še posebno organiziranja protiteroristične enote in posebnih enot milice, vprašanja sodelovanja s teritorialno obrambo ter skupnega usposabljanja za protispecialno delovanje. Dva prispevka predstavljata razvoj in organiziranost narodne zaščite ter vprašanja obveščevalne zagotovitve TO in obveščevalno-izvidniške dejavnosti. Peti del zbornika je namenjen predstavitvi dokumentov in zgodb, ki jih je v preteklih petdesetih letih prinašala revija Naša obramba oziroma Obramba. Ta svojstvena vojaško-strokovna in obrambno-varnostna publikacija, ki se prav tako ponaša s petdesetletnico, je ena redkih, ki je preživela družbeno in obrambno-varnostno tranzicijo.

Zbornik je prispevek k slovenski vojaški zgodovini in pomnik ljudem, ki so ne le morali, temveč tudi hoteli prispevati k obrambi Slovenije. Obenem zbornik v sedanjih razmerah ponuja nekaj odgovorov, zakaj se ni treba sramovati preteklosti in izogibati preverjenih pozitivnih rešitev na področju obrambno-varnostne organiziranosti.

This slideshow requires JavaScript.