Sklep Predsedstva ZSČ o podelitvi priznanj z dne 7. decembra 2016