V petek 21. 2. 2020 smo se člani OZSČ Zagorje ob Savi zbrali v sejni dvorani gostišča Kum v Zagorju, na redni letni konferenci. Konference se je udeležilo 26 članov. Posebnim vabilom so se odzvali: župan občine Zagorje ob Savi, g. Matjaž Švagan, predstavnik ZSČ, polkovnik Jani Zore, predstavnik OZSČ Hrastnik, g. Matjaž Tauzes, predsednik OZVVS Zasavje, g. Božo Majcen, in predsednik PVD SEVER Zasavje, g. Marjan Palčič.

S pozdravnim nagovorom je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman. Še posebej je pozdravil vabljene goste, v nadaljevanju pa predlagal delovno predsedstvo zbora v naslednji sestavi:

– predsednik: Egon Casagrande

– člana : Martin Šuštar in Franc Lekše

Konferenca je vsebovala naslednje točke dnevnega reda:

 1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva
 2. Sprejem Poslovnika o delu zbora in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo o delu OZSČ Zagorje ob Savi za leto 2019
 4. Finančno poročilo OZSČ za leto 2019
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Sprejem Statuta
 7. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2020
 8. Sprejem novih članov
 9. Podelitev priznanj
 10. Diskusija in razno
 11. Zaključek konference.

Delovni predsednik, major Egon Casagrande, je najprej predstavil poslovnik, ki je bil soglasno potrjen. Sledili sta poročili o delu OZSČ Zagorje ob Savi v letu 2019, ki ga je podal predsednik Priman in finančno poročilo za leto 2019, ki ga je podal blagajnik Grujić. Poročilo nadzornega odbora je prebral sekretar Pilpah.

V nadaljevanju je regijski koordinator, stotnik Martin Šuštar, predstavil novi Statut OZSČ Zagorje ob Savi, ki ga je predsednik delovnega predsedstva dal v obravnavo in sprejem.

Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2020 sta predstavila predsednik in blagajnik, delovni predsednik pa je potrdil, da so bile vse točke glasovanja soglasno sprejete.

Sledil je sprejem novih članov s podelitvijo članskih izkaznic. Prejeli so jih: ga. Vida Šviga, g. Matjaž Povšnar, g. Jure Novak, g. Jože Centa in g. Jaka Kos.

V naslednji točki sta predstavnik ZSČ, polkovnik Jani Zore, in predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, podelila priznanja ZSČ za požrtvovalno delo v združenju.

Prejeli so jih:

Pisno priznanje: vodnik Vekoslav Ajtič;

Častni znak ZSČ: višji praporščak Lazo Grujić, vodnik Marino Brvar, poročnik Robert Šmid, poročnik Bojan Kajtna in vodnik Franc Bokal;

Plaketa ZSČ: poročnik Gregor Pilpah.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, od katerih je bilo slišati veliko pozitivnih opažanj glede našega dela in medsebojnega sodelovanja, za kar se je vsem gostom ob koncu iskreno zahvalil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, in vse prisotne povabil še na neuradni del našega zborovanja.

Besedilo: OZSČ Zagorje ob Savi, fotografije: Hinko Palčič.