Območno združenje slovenskih častnikov Škofja Loka je imelo Redni letni zbor članov v petek, 17. marca 2017, v dvorani Zveze borcev Škofja Loka. Udeležba je bila skromna, vendar dovolj, da je bil zbor sklepčen. Na zboru članov je bil prisoten tudi g. Janko Petrovič, član PZSČ in regijski koordinator za Gorenjsko, ki je pozdravil in nagovoril prisotne člane, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Major Dušan Nardoni, predsednik združenja, je poročal o realizaciji Letnega programa dela za leto 2016. Predstavil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo vse aktivnosti, ki jih je načrtovalo v svojem programu dela. V združenju želimo oživeti dejavnost združenja, saj je po nekaj letih mirovanja in stagniranja združenje ponovno oživelo. Pridobili smo novega člana, enega smo izgubili ker je izstopil iz združenja, štirje pa so neznano, tako da operiramo s številko 88. V svojem poročilu je posebno poudaril izvedbo vojaško strokovnih in drugih pomembnih aktivnosti v letu 2016:

 • Zagotovili smo svečano uniformo za praporščaka.
 • Organizirali in izpeljali smo dva strokovna usposabljanja (predstavitev 1. BR SV in VP SV ter predstavitev biološkega orožja kot orožja za množično uničevanje).
 • S praporjem smo sodelovali na 9 različnih prireditvah in zborovanjih na državni in medobčinski ravni.
 • Ogledali smo si osrednjo vajo Slovenske vojske v Novem Mestu in Cerkljah ob Krki.

V nadaljevanju zbora je predsednik seznanil člane s predlogom Letnega programa dela in Finančnim načrtom za leto 2017. V uvodu je predsednik združenja predstavil programske prioritete, vizijo dela in cilje združenja za leto 2017. S svojim programom dela si združenje prizadeva, da se ohrani in nadgradi vojaško strokovno znanje ter znanja s področja zaščite in reševanja. S svojim delovanjem želi združenje dati tudi svoj prispevek k večji stopnji domoljubja, ter poglobiti sodelovanje s sorodnimi združenji ter drugimi vateranskimi in domoljubnimi združenji na lokalni in regijski ravni.


 

 

 

 

Ključne naloge:

 • Vojaško strokovna predavanja na temo obrambe, zaščite in reševanja.
 • Strokovna ekskurzija, obisk muzeja »Park vojaške zgodovine Pivka« ter obisk tankovske enote v Pivki.
 • Udeležba na krovnih in skupnih aktivnosti ZSČ.
 • Udeležba na aktivnostih, ki jih organizira Slovenska vojska.
 • Kondiciranje članov v streljanju v organizaciji Strelskega društva »Kopačevina« Škofja Loka.
 • Sodelovanje z OZVVS in drugimi domoljubnimi združenji v soseščini.
 • Udeležba praporja na proslavah državnega in lokalnega pomena.
 • Različne aktivnosti na temo domoljubja in spomina na zgodovinske dogodke.
 • Urejanje baze podatkov in tekoče ažuriranje evidence članstva ter kadrovsko popolnjevanje.

Sledila je razprava v zvezi s poročili za leto 2016 ter Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2017, v razpravo so se posamezni člani konstruktivno vključili. Na koncu sta bila Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2017 soglasno sprejeta. Na rednem letnem zboru je sprejet tudi sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta OZSČ Škofja Loka.

Zaradi lažjega delovanja združenja in doseganja zastavljenih ciljev, si želimo tudi podpore s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki, s katerimi smo že vspostavili prve kontakte.