Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer je prostovoljna, stanovska in strokovna, predvsem pa domoljubna organizacija vojaških častnikov in podčastnikov na območju občin Ljutomera, Križevcev, Razkrižja in Veržeja. V vojni za Slovenijo, leta 1991, je združenje zagotavljalo vojaško-strokovno podkovani in domovinsko motiviran poveljniški kader za Teritorialno obrambo občine Ljutomer in druge oblike odpora proti takratnemu agresorju. Po svoji naravi in vsebini dela je združenje pomemben dejavnik krepitve obrambne moči države Slovenije, saj usposablja nerazporejene vojaške častnike in podčastnike za obrambne, zaščitne in varnostne naloge. V zadnjih letih se društvo ukvarja z domoljubnimi vsebinami, ki jih prenaša učencem v osnovnih šolah, dijakom gimnazije in občanom.

Predhodno društvo, ki je na podlagi zakona združevalo častnike in podčastnike, kar je pomenilo obvezno članstvo, je bilo v Ljutomeru ustanovljeno pred 70 leti z imenom Združenje rezervnih oficirjev in podoficirjev. Le-to se je nekaj let pozneje preimenovalo v Združenje rezervnih vojaških starešin. V 80-tih letih prejšnjega stoletja je društvo štelo čez 400 članov. Po osamosvojitveni vojni leta 1991 se je društvo preimenovalo v Občinsko združenje častnikov Slovenije Ljutomer.

Sodobno Občinsko združenje slovenskih častnikov Ljutomer, ki temelji na prostovoljnosti, je bilo ustanovljeno 10. 9. 1994 na konferenci v Križevcih. Prav je, da se ob tem jubileju spomnimo ustanovnih članov združenja. Ti so: Danilo Bunderl, Janez Stajnko, Edvard Ljubec, Franc Jurša, Dušan Kosi, Slavko Modlic, Alojz Novak, Ferdinand Tomažič, Anton Kosi in Ivo Lašič. Na ustanovni konferenci nam je bil v strokovno podporo nadvse koristen takratni sekretar ZSČ stotnik Janko Ljubič.

Po reorganizaciji lokalnih skupnosti smo iz enovite občine Ljutomer dobili štiri občine, zato smo na konferenci 21. 2. 1999 prilagodili statut novonastalim razmeram in sprejeli novo ime društva Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, ki je ohranjeno do danes. Društvo je v obdobju 1995 do 2000 štelo čez 200 članov, danes je v društvu 117 članov.

Temeljna dejavnost združenja je vojaško strokovno usposabljanje, ki zajema predavanja, usposabljanje z vojaškim orožjem, strokovne ekskurzije, obiske vojašnic in druge oblike usposabljanj, ki so pomembne za obrambo domovine Slovenije. Vsebine našega delovanja so vezane na dogodke in osebnosti, ki so skozi zgodovinska obdobja krepile narodno zavest Slovencev na poti v današnjo samostojnost.

Društvo ima močno podporo pri vseh štirih občinah na območju našega delovanja. Njihov finančni prispevek je pomembna postavka v naših letnih proračunih. Pomemben prispevek našemu delovanju namenja tudi naš generalni sponzor Segrap Ljutomer z Biotermami Mala Nedelja ter Ribiška družina Ljutomer in Strelsko društvo Rudar Presika.

Društvo je svojo 30-letnico obeležilo na svečanosti v mesecu januarju letos v Križevcih, ki jo je združilo s 30-letnico delovanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo in 55-letnico ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije. O obletnici ljutomerske častniške organizacije je spregovoril njen predsednik Jožef Roškar, o obletnici veteranske organizacije pa Alojz Filipič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. V nadaljevanju je major Anton Kosi predstavil v sliki in besedi nastanek in razvoj teritorialne obrambe v Ljutomeru od leta 1968 pa do njene vloge v osamosvojitveni vojni leta 1991. Poudarek predavanja je temeljil na ljudeh, ki so gradili obrambni sistem v takratni občini Ljutomer.

Sekretar OZSČ Ljutomer: major Anton Kosi