V skladu s programom dela je OZSČ Koper, skupaj z DU MORS Sekcijo Slovenska Istra, organiziralo in izvedlo tradicionalno vojaško-strokovno ekskurzijo na Krimsko – Notranjsko z okolico, ki je bila izvedena v torek, dne 8. oktobra 2019.

Glavna točka strokovne ekskurzije je bil ogled in seznanitev z delom Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu (IC ZiR Ig). V IC ZiR Ig nas je sprejel g. Janez Petrovič, ki je skupaj z mag. Janezom Aljančičem, vodjem gasilske šole, predstavil naloge in delovanje centra. Center je bil ustanovljen leta 1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izobraževalni center ima sedež na Igu ter enote v Logatcu, Pekrah in Sežani. V okviru izobraževalnega centra so organizirani oddelki: oddelek za usposabljanje, oddelek za podporo usposabljanju ter Gasilska šola.

Oddelek za izobraževanje in usposabljanje

 • ugotavlja potrebe po izobraževanju in usposabljanju s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

 • načrtuje izobraževanje in usposabljanje, izdeluje učne programe in načrte ter izvaja njihovo evalvacijo,

 • sodeluje pri pripravi usmeritev Vlade Republike Slovenije za izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

 • izdaja pooblastila izobraževalnim organizacijam za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sodeluje v raziskovalni dejavnosti uprave,

 • organizira mednarodno usposabljanje na podlagi mednarodnih obveznosti države,

 • sodeluje pri pripravah programov usposabljanja pripadnikov enot in služb društev ter drugih nevladnih organizacij s področja zaščite in reševanja,

 • načrtuje vaje, sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi ter vodi njihovo evidenco.

Oddelek za gasilstvo – Gasilska šola

 • pripravlja in izvaja usposabljanje poklicnih gasilcev in zahtevnejše usposabljanje prostovoljnih gasilcev,

 • izvaja program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec,

 • pripravlja in izvaja usposabljanje članov gasilskih enot širšega pomena (poklicnih in prostovoljnih), ki so s sklepom vlade določene za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, ob nesrečah v daljših avtocestnih in železniških predorih, ter nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah,

 • zagotavlja pogoje in sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije pri izvedbi usposabljanja prostovoljnih gasilcev,

 • sodeluje v Evropskem združenju gasilskih šol (EFSCA) in pri drugih mednarodnih aktivnostih.

Oddelek za podporo

 • zagotavlja logistiko ter skrbi za namestitev in prehrano udeležencev usposabljanja,

 • zagotavlja materialno-tehnične pogoje za izvedbo vseh aktivnosti,

 • skrbi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter nabavo sredstev, opreme in prehrambnih artiklov.

Na prostorih današnjega centra je 1991 leta potekalo tudi usposabljanje pripadnikov – nabornikov prve generacije TO ter podčastniške šole, v bližini pa je bil sestreljen helikopter JNA, ki je letel v bližini centra.

Po predstavitvi nalog in pristojnosti je sledil je ogled poligonov in objektov, ki so namenjeni usposabljanju gasilcev in drugih reševalnih služb, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oba predstavnika IC ZiR Ig sta z veseljem odgovarjala na vprašanja udeležencev, predvsem na tista, ki so dajala poudarek preventivnim aktivnostim v vsakdanjem življenju in preprečujejo nastanek nesreč (požari, poplave…).

V nadaljevanju je sledilo spoznavanje prelepih krajev – ogled jezer z lepo okolico in gorskih izletniških točk (Rakitna, Cerkniško – Bloško pogorje).

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Bojan Starc

Slike: Bojan Starc, Vasja Jejčič