V torek, dne 15. junija 2021 ob 17. uri je bila v prostorih Gasilske brigade Koper letna programsko – volilna konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Na uvodu je takoj pozdravil vse navzoče na konferenci, še prav posebno pa stotnika Janka Ljubiča, člana predsedstva ZSČ in ostale predstavnike veteranskih, ter domoljubnih organizacij.

Ker na konferenci ni bilo prisotnih polovica članov se je, skladno s statutom OZSČ Koper, počakalo 30 minut in potem nadaljevalo z delom. Ta čas je bil izkoriščen za podelitev priznanj zaslužnim članom.

Ne glede na težke razmere v bližnji preteklosti, je konferenca priložnost, da se zaslužnim članom OZSČ Koper zahvalimo za njihovo delo ter jim podelimo priznanja Zveze slovenskih častnikov. Priznanja sta podelila stotnik Janko Ljubič, član Predsedstva ZSČ, in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper ter prav tako član predsedstva ZSČ.

Priznanja so prejeli:

  • Pisno priznanje ZSČ: Milan Božič.

  • Bronasta medalja ZSČ: Dragomil Žerjav, Andrej Oman, Ivan Nanut in Milan Blagojevič.

  • Srebrno medaljo ZSČ: Jože Kravanja in Zvezdan Šuber.

  • Zlata medalja ZSČ : Milan Košanc, Peter Marancina, Denis Meznarič, Aldo Knafelc in Vasja Jejčič.

Po preteku 30 min se je delo na konferenci lahko nadaljevalo. Soglasno je bilo potrjeno delovno predsedstvo, člani društva so tako lahko sprejeli tudi predlagani dnevni red.

Poročilo o delu OZSČ Koper za leto 2020 je predstavil predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Poudaril je, da so bile aktivnosti, ki so bile načrtovane v letnemu programu dela prilagojene možnostim izvedbe glede na razmere epidemije covid-19. V poročanju se je dotaknil kadrovskega področja, sodelovanja s častniškimi organizacijami sosednjih držav, kakor tudi v RS, prvenstveno pa poudaril sodelovanje s SV. Na področju strokovno vojaških aktivnosti, kjer smo običajno zelo dejavni, predvsem smo aktivni pri organizaciji in izvedbi lokostrelskega tekmovanja v Ankaranu, smo se lahko udeležili le dveh večjih tekmovanj v streljanju in ogledu vaje SV »Preskok 2020«. Velika večina ostalih aktivnosti je odpadla zaradi ukrepov sprejetih zaradi epidemije. Finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora sta podala sekretar, major Aldo Knafelc in predsednica Nadzornega odbora, višja vodnica dr. Majda Šavle. Vsa poročila so bila soglasno potrjena.

Stotnik Janko Ljubič, predstavnik ZSČ in Leopold Čuček, predstavnik ZZB za vrednote NOB Koper, sta v svojih nagovorih pozdravila vse prisotne na konferenci, poudarila naše zelo dobro sodelovanje, ter zaželela OZSČ Koper uspešno delo v bodoče.

Program dela za leto 2021 vsebuje dejavnosti, ki se bodo izvajale v obravnavanem letu v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V prvih mesecih se je delo prilagajalo možnostim v okviru sprejetih covid-19 ukrepov, v maju in juniju pa se je stanje tako izboljšalo, da je mogoče pričakovati izvajanje več aktivnosti. V juniju gre predvsem za obeleževanje dogodkov ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Realizacija posameznih načrtovanih aktivnosti v jesenskem delu bo tudi odvisna od razvoja dogodkov v zvezi s korona virusom covid-19.

Ker je letošnja konferenca programsko-volilna, so bile izpeljane tudi ustrezne aktivnosti. Zbor je razrešil dosedanje vodstvo ter soglasno potrdil predlagane kandidate za novi štiriletni mandat. Novoizvoljeno vodstvo OZSČ Koper je:

  • predsednik OZSČ Koper Bojan Starc,

  • podpredsednik Denis Meznarič,

  • sekretar Aldo Knafelc,

  • člani predsedstva Jože Levašič, Darij Piciga, Valter Viler, Vlado Ličen, Matjaž Podobnik, Tomaž Leban, Vasja Jejčič, Miran Purgar.

Izvoljeni so bili tudi člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. Predsednika bodo izmed seboj izbrali na prvem zasedanju teh dveh organov.

Predsednik delovnega predsedstva Bojan Starc, hkrati tudi novi predsednik, se je v imenu vseh izvoljenih zahvalil za zaupanje in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc in Aldo Knafelc

Fotografije: Ljubo Benevol