V torek, dne 28. marca 2023 ob 17.00 h, je bila v prostorih Gasilske brigade Koper letna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. V uvodu je takoj pozdravil vse navzoče člane združenja, prav posebno pa je pozdravil goste, kapitana fregate Stanka Dužiča, ki je predstavljal ZSČ in je predsednik OZSČ Nova Gorica, stotnika Josipa Biro, predsednika sosednje OZSČ Sežana, majorja Valterja Vilerja, predsednika OO ZVVS Slovenska Istra in ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij.

Nadalje je bilo izvoljeno delovno predsedstvo ter sprejet predlagani dnevni red.

Poročilo o delu OZSČ Koper za leto 2022 je predstavil predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Poudari, da so bile aktivnosti prilagojene letnemu programu dela in sprejetimi nalogami v njem, ter da je delo tudi opravljeno. V poročanju se je dotaknil kadrovskega področja, sodelovanja s častniškimi organizacijami sosednjih držav, kakor tudi v RS, prvenstveno pa poudari sodelovanje s SV. Na področju strokovno-vojaških aktivnosti je društvo zelo aktivno predvsem v organizacijskem pomenu pri lokostrelskem tekmovanju v Ankaranu, ter pri izvedbi tradicionalne vojaško-strokovne ekskurzije. Pred razpravo o delu OZSČ Koper v letu 2022 je sekretar nadporočnik Denis Meznarič podal finančno poročilo, predsednica Nadzornega odbora višja vodnica Dr. Majda Šavle pa še poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Program dela za leto 2023 vsebuje dejavnosti, ki se bodo izvajale v obravnavanem letu skladno z finančnimi sredstvi, ki bodo na razpolago. Razprava je bila namenjena programu dela za leto 2023 ter podana informacija o konferenci ZSČ, ki je potekala prejšnji dan na Igu pri Ljubljani.

Opravljeno delo organov OZSČ Koper je odlično. Kot vedno doslej so nam pri našem delu pomagali Mestna občina Koper, Slovenska vojska ter predsedstvo ZSČ in strokovne službe v Ljubljani. Za dobro delo je tudi več naših članov prejelo visoka priznanja ZSČ.

Kapitan fregate Stanko Dužič, predstavnik ZSČ, major Gvido Bertok v imenu predsednika Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, major Valter Viler in stotnik Josip Biro so v svojih nagovorih pozdravili vse prisotne na konferenci, poudarili naše zelo dobro sodelovanje ter zaželeli OZSČ Koper uspešno delo tudi v bodoče.

Konferenca je bila tudi priložnost, da se zaslužnim članom OZSČ Koper podeli priznanja Zveze slovenskih častnikov. Priznanja sta podelila kapitan fregate Stanko Dužič, član Predsedstva ZSČ in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ. Priznanja so prejeli:

Pisno priznanje ZSČ: stotnik Miloš Žerjal.

Bronasta medalja ZSČ: stotnik Dragovan Justin in višji vodnik Milan Božič.

Srebrna medalja ZSČ: nadporočnik Jože Levašič in poročnik Matjaž Podobnik.

Zlata medalja ZSČ: višja vodnica dr. Majda Šavle in stotnik Grozdan Jerman.

Predsednik delovnega predsedstva major Aldo Knafelc je po uspešno zaključenih točkah dnevnega reda zaključil delo konference in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

 

Zastavonoša svečano prinese zastavo.

Pozdrav zastavi in himni.

Priznanja ZSČ.

klik na fotografije:

OZSČ Koper – slike – Google Foto

klik na film:

Besedilo: Bojan Starc, Aldo Knafelc

Fotografije: Delgi Jerman, Ljubo Benevol