V torek, dne 29. marca 2022 ob 17.00 uri, je bila v prostorih Gasilske brigade Koper, letna programska konferenca OZSČ Koper.

Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. V uvodu je takoj pozdravil vse navzoče člane združenja, prav posebno pa je pozdravil goste, kapitana bojne ladje Bogomirja Tomažiča, poveljnika 430. Mod SV, kapitana fregate Stanka Dužiča, ki je predstavljal ZSČ in je predsednik OZSČ Nova Gorica, majorja Dejana Stančiča, predsednika sosednje OZSČ Sežana, majorja Valterja Vilerja, predsednika OO ZVVS Slovenska Istra in ostale predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij.

Nadalje je bilo izvoljeno delovno predsedstvo ter sprejet predlagani dnevni red.

Poročilo o delu OZSČ Koper za leto 2021 je predstavil predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Poudaril je, da so bile aktivnosti prilagojene letnemu programu dela in sprejetimi nalogami v njem, ter da je bilo delo tudi opravljeno. V poročanju se je dotaknil kadrovskega področja, sodelovanja s častniškimi organizacijami sosednjih držav, kakor tudi v RS, prvenstveno pa je poudaril sodelovanje s SV. Na področju strokovno-vojaških aktivnosti smo bili zelo dejavni, predvsem smo bili organizacijsko aktivni pri lokostrelskem tekmovanju v Ankaranu, ter pri izvedbi tradicionalne vojaško-strokovne ekskurzije. Pred razpravo o delu OZSČ Koper v letu 2021 je sekretar major Aldo Knafelc podal finančno poročilo, predsednica nadzornega odbora višja vodnica Majda Šavle pa še poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno potrjena.

Program dela za leto 2022 vsebuje dejavnosti, ki se bodo izvajale v obravnavanem letu v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Razprava je bila namenjena programu dela za leto 2022, ki je leto številnih aktivnosti, ki bi se jih udeležili tudi člani OZSČ Koper. Realizacija posameznih načrtovanih aktivnosti bo odvisna tudi od razvoja dogodkov v zvezi s koronavirusom COVID-19.

Opravljeno delo organov OZSČ Koper je kljub znanim težavam dobro. Kot vedno doslej so nam pri našem delu pomagali Mestna občina Koper, Slovenska vojska ter predsedstvo ZSČ in strokovne službe v Ljubljani. Za dobro delo je tudi več naših članov prejelo visoka priznanja ZSČ.

Kapitan fregate Stanko Dužič kot predstavnik ZSČ, Guido Bertok v imenu predsednika ZZB NOB Koper, kapitan bojne ladje Bogomir Tomažič in Valter Viler so v svojih nagovorih pozdravili vse prisotne na konferenci, poudarili naše zelo dobro sodelovanje, ter zaželeli OZSČ Koper uspešno delo v bodoče. Major Dejan Stančič je ob tej priložnosti OZSČ Koper podelil spominski znak svoje organizacije.

Na konferenci je prišlo do pomembne kadrovske spremembe. Na predlog majorja Alda Knafelca, kar je potrdilo tudi predsedstvo, je konferenca sprejela sklep o njegovi razrešitvi kot sekretarja ter Denisa Meznariča kot podpredsednika. Zamenjala sta funkciji, saj je bil sprejet tudi sklep o tem, da Aldo Knafelc postane podpredsednik, Denis Meznarič pa je nov sekretar OZSČ Koper. Predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc se je bivšemu sekretarju zahvalil za dolgoletno in zelo uspešno delo sekretarja z upanjem, da bo svoje delo uspešno nadaljeval tudi kot podpredsednik. Novemu sekretarju, Denisu Meznariču pa zaželel uspešno delo.

Konferenca je priložnost, da se zaslužnim članom OZSČ Koper podeli priznanja Zveze slovenskih častnikov. Predlog priznanj je sprejelo Predsedstvo ZSČ. Priznanja sta podelila kapitan fregate Stanko Dužič, član predsedstva ZSČ in major Bojan Starc, predsednik OZSČ Koper in član predsedstva ZSČ. Priznanja so prejeli:

pisno priznanje ZSČ: stotnik Miljan Humar in višji vodnik Julijan Torkar,

bronasto medaljo ZSČ: Klavdij Logar,

srebrno medaljo ZSČ: štabni vodnik Stjepan Kuhar, poročnik Miran Purgar in major Valter Viler,

zlato medaljo ZSČ: major Ljubo Benevol, štabni vodnik Tomaž Leban in major Guido Bertok in

častni znak ZSČ za sodelovanje: Delgi Jerman.

Žal, zaradi bolezni ali službenih obveznosti, priznanj niso mogli osebno prevzeti Tomaž Leban, Ljubo Benevol in Klavdij Logar. Priznanja jim bomo vročili ob prvi svečani priložnosti.

Predsednik delovnega predsedstva major Aldo Knafelc je po podelitvi priznanj zaključil delo konference in vse udeležence povabil na skromno zakusko.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc in Aldo Knafelc

Fotografije in film: Delgi Jerman