Člani Združenja slovenskih mirovnikov (ZSM) smo dne 25. 2. 2023 v vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu, izvedli že svoj 10., letos tudi volilni letni zbor.

Zaradi opravičene odsotnosti predsednika in 2. podpredsednika je vse navzoče ob 10.00 uri pozdravil brigadir Anton Turk. Nato nam je v spominski sobi 430. Mornariškega diviziona (430. Mod) poveljnik enote kbl Bogomir Tomažič predstavil kratek oris novejše zgodovine enote in nekaterih projektov doma in v tujini. Nato smo se odpravili na ogled nove opreme enote za iskanje in odstranitev podvodnih minsko eksplozivnih sredstev, ki jo bodo v enoti do konca letošnjega leta uvedli v operativno uporabo. Predstavitev 430. Mod smo zaključili v sejni sobi, kjer nam je poveljnik še podrobneje opisal nekatere projekte in odgovarjal na naša vprašanja.

  1. LZ smo nadaljevali ob 11.00 uri s potrditvijo dnevnega reda in izvolitvijo organov letnega zbora. Sledila so poročila za leto 2022 in sicer Poročilo predsednika ZSM, Finančno poročilo ter poročili Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki so bila vsa sprejeta soglasno. Ker se je organom ZSM iztekel 3 – letni mandat, so prisotni člani ZSM za naslednji mandat 2023-2026 izvolili nove organe ZSM v sestavi:

– Predsednik ZSM: Vasilije MARAŠ;

– 1. podpredsednik: Bojan GREGORIČ;

– 2. podpredsednik: Renato PETRIČ;

– sekretar ZMS: Robert SIMONIČ; blagajnik: Martin JUGOVEC in

– 6 članov IO ZMS: Anton TURK, Mirko CIGLER, Vilibald POLŠAK,    Janez PATE, Zvezdan MARKOVIČ in Bojan DORIČ;

– Nadzorni odbor: predsednik Vladimir MAHER in člana Samo        ZANOŠKAR in Janko KOLAR ter

– Častno razsodišče: predsednik Miran FIŠER in člana Anton          TURK (Novo mesto) in Dušan GREŠAK.

Nato smo, z nekaj dopolnili, soglasno sprejeli Načrt dela ZSM za leti 2023 in 2024 ter Finančni načrt za leto 2023. Med dopolnili načrta dela sta najpomembnejši:

– soglasno sprejeta pobuda, da delovna skupina ZSM pripravi pisni predlog za smiselno vključitev veteranov Mednarodnih operacij in misij ( MOM ) v Zakon o vojnih veteranih ter

– soglasno sprejeta pobuda, da ZSM pred poletjem pripravi okroglo mizo na temo oblike in vsebine bodočih MOM po koncu vojne v Ukrajini.

V nadaljevanju je podpredsednik ZSČ brigadir Martin JUGOVEC podelil še tri priznanja ZSČ. Prejemniki so: Bronasta medalja ZSČ – Mirko CIGLER, Pisni priznanji ZSČ – Janez PATE in Bojan GREGORIČ ter dva prejemnika, katerim bosta priznanji vročeni naknadno zaradi opravičene odsotnosti: Srebrna medalja ZSČ – Renato PETRIČ in pisno priznanje ZSČ – Janko KOLAR.

Pred zaključkom zbora je Bojan Gregorič zboru predstavil tudi okvirni načrt in podrobnejšo vsebino strokovnega potovanja v Italijo, ki bi bil izveden predvidoma v prvem tednu meseca oktobra.

Po koncu letnega zbora smo se udeleženci premaknili v Piran, kjer smo si ogledali stalno razstavo v Pomorskem muzeju. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo muzejski svetnici Bogdani Marinac za podrobno predstavitev in vodenje po muzeju.

  1. LZ ZMS smo končali z druženjem na poznem kosilu v restavraciji Bandima v Ankaranu.

ZA MIR V SVETU !