23. novembra bo minilo deset let od ustanovitve Združenja slovenskih mirovnikov (ZSM). V združenju delujejo posamezniki, ki so sodelovali v mirovnih operacijah in misijah (MOM) kot vojaški udeleženci, diplomati, civilni funkcionalni strokovnjaki, ali pa so se pri svojem rednem delu v Ministrstvu za obrambo srečevali z napotitvami ter zagotovitvijo podpore delovanja posameznikov in enot na MOM. V počastitev tega jubileja je združenje, v sodelovanju s Slovensko vojsko (SV), 15. novembra 2023 organiziralo okroglo mizo z naslovom “Prihodnost mednarodnih operacij in misij”. Udeleženci so se zbrali v Centru vojaških šol, v vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru.

Prisotne je na začetku pozdravil brigadir Vilibald Polšak, namestnik poveljnika Centra vojaških šol. Poudaril je pomen delovanja pripadnikov Slovenske vojske v MOM ter pridobljenih izkušenj, ki se prenašajo na naslednje generacije tudi preko šolanj na različnih šolah znotraj centra.

Predsednik Združenja slovenskih mirovnikov, Vasilije Maraš polkovnik v pokoju, se je pridružil uvodnemu pozdravu, pojasnil razloge za pripravo okrogle mize ter predstavil vsebino in časovni potek dogodka.

Okrogle mize se je udeležilo okrog 120 udeležencev. Ob slušateljih Poveljniško štabne šole, so se dogodka udeležili tudi študenti 2. in 3. letnika obramboslovja s Fakultete za družbene vede, člani ZSM in drugih organizacij, ki delujejo v okviru Zveze slovenskih častnikov (ZSČ).

Vsebinski del okrogle mize je bil izveden v treh panelih. V vsakem so sodelovali po 3 panelisti in moderator iz vrst ZSM, ki je vodil in usmerjal pogovor.

Naslov prvega panela je bil “Vpliv nestabilnega mednarodnega varnostnega okolja na (pogojno) institucionalni vidik globalne svetovne ureditve ter izvedbo prihodnjih MOM”. Vodil ga je mag. Bojan Gregorič polkovnik v pokoju, podpredsednik ZSM, sodelovali pa so: mag. Mirko Cigler, veleposlanik v pokoju iz ZSM, dr. Ljubica Jelušič, profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in veleposlanik Andrej Slapničar, vodja Sektorja za varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. V zanimivem pogovoru so se člani panela in prisotni v razpravi dotaknili spremenjene globalne varnostne situacije, drugačnega razmerja sil in razlogov za to. Poudarjena je bila predvsem vloga Organizacije združenih narodov (OZN) in njena (ne)sposobnost udejanja osnovnega cilja OZN iz Ustanovne listine OZN – ohranjati mednarodni mir in varnost ter v ta namen izvajati učinkovite skupne ukrepe za preprečevanje in odpravo groženj miru. Prav tako pa so bili slikovito orisani razlogi, zakaj v OZN vodenih operacijah pretežno sodelujejo nekatere države, druge pa ne. V zaključku panela so bile orisane možnosti Slovenije, kako bi lahko, kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN, pripomogla k učinkovitejšemu sistemu odločanja in priprave MOM v OZN.

V drugem panelu z naslovom “Vpliv vojne v Ukrajini na bodoče MOM”, so sodelovali dr. Alojz Štajner, generalmajor v pokoju, gospod Samo Selimovič, koordinator v SEP POTC in generalmajor mag. Dobran Božič, svetovalec ministra za obrambo. Razgovor je vodil Martin Jugovec, brigadir v pokoju. Poudarjeni so bili predvsem tisti vidiki vpliva na bodoče MOM, ki bodo rezultirali iz de-facto geografsko – političnega stanja na terenu po koncu vojne. Ali bo to Ukrajina v mejah pred začetkom agresije, ali bodo prisotne nove tvorbe na delih zasedenega ukrajinskega ozemlja, ali – morda nekoliko provokativno – celo spremenjena Rusija. Glede na posredno in bolj ali manj neposredno podporo evropskih in drugih držav eni ali drugi državi v tej vojni, so bile izpostavljene pričakovane težave pri popolnitvi mirovnih enot. Tudi nevarnost konfliktov mirovnih sil in neformalnih lokalnih sil bo verjetna.

V tretjem panelu z naslovom “Slovenska vojska v bodočih MOM” so sodelovali gospod Bojan Pipenbaher, vodja Sektorja za MOM v Direktoratu za obrambno politiko MORS, brigadir mag. Boštjan Močnik, poveljnik 1. brigade SV in brigadir mag. David Humar, obrambni ataše v Rimu. Razgovor je vodil mag. Vladimir Maher, brigadir v pokoju. V pogovoru je bil izpostavljen sistem priprav kontingentov SV pred napotitvijo na MOM, ki se v vseh letih od začetka delovanja prilagaja novim izzivom, opremi in oborožitvi, predvsem pa mandatu sil na MOM. Ker so kriteriji pred napotitvami strokovni in dosledni, so visoke tudi ocene uspešnosti delovanja naših sil v MOM. Ocena je, da če bodo pripadniki SV usposobljeni in opremljeni za svoje osnovno poslanstvo – bojevanje, bo lažja izvedba mandata na vsaki MOM, še posebej manjše intenzivnosti. Izhajajoč iz tega vidika, ne moremo govoriti o nepričakovanih bodočih MOM. Pomembno je tudi zavedanje, da se na vsaki MOM, tudi tisti s pričakovanim manjšim tveganjem, lahko varnostna situacija in s tem ogroženost pripadnikov mirovnih sil, hitro spremeni. Debata se je dotaknila tudi ustreznosti terminologije v Strategiji sodelovanj Republike Slovenije v MOM, ki bo deležna določenih dopolnil in prilagoditve terminov, ni pa pričakovati pisanja popolnoma nove strategije. V zaključku in debati poslušalcev pa je bila izpostavljena tudi želja, da se udeležencem MOM iz SV, Policije in civilnim funkcionalnim strokovnjakom, ki so in še bodo sodelovali v MOM, v obstoječih ali novem predpisih prizna status “veteran MOM”. Ta naj bi jim dal moralno in morda tudi določeno materialno boniteto za njihov prispevek in tveganja, ki so jim bili izpostavljeni.

Dogodek ocenjujemo za uspešnega, kar je bilo tudi razvidno v razgovoru z udeleženci. Naša posebna zahvala je namenjena Centru vojaških šol , ki nam je v uporabo odstopil odlično opremljeno dvorano in s svojim osebjem poskrbel za nemoteno tehnično in ostalo logistično podporo dogodku ter 72. BR SV za razumevanje in odlično delo prijavnice in kuhinje.

Študenti obramboslovja pred Vojaškim objektom Kadetnica.

Pozdravni nagovor namestnika poveljnika CVŠ brigadirja Vilibalda Polška.

Udeleženci 1. panela_M. Cigler_L. Jelušič_A. Slapničar_B. Gregorič.

Udeleženci 2. panela_A. Štajner_S. Selimovič_D. Božič_M. Jugovec.

Udeleženci 3. panela_B. Pipenbaher_B. Močnik_D. Humar_V. Maher.

Pogled na udeležence okrogle mize.

Zahvala predsednika ZSM udeležencem in Centru vojaških šol in 72. brigadi za sodelovanje.

Besedilo: Bojan Gregorič

Fotografije: Center vojaških šol