Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je imelo redni letni volilni zbor članov v petek, 18. marca 2022. Udeležilo se ga je 52 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali gostje sorodnih združenj in drugih DVO: Martin Šuštar, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, Franci Ceferin, sekretar OZSČ Trbovlje, Ivan Vudrag, član predsedstva OZSČ Laško, Martin Pust, član predsedstva OZVVS Zasavje, Ivo Vučetič, član PVZ Sever Zasavje in Drago Funkl, član OO ZB NOB Hrastnik.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora je Gorazd Hafner, predsednik združenja, poročal zboru o delu združenja v letu 2021. Poudaril je, da je združenje, kljub omejitvam zaradi COVID-19, izvedlo veliko planiranih aktivnosti, kot tudi nekaj dodatnih aktivnosti. Posebno je omenil izvedbo dogodkov z vojaško-strokovnega področja, ki so predstavljali prioriteto v delovanju združenja. Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so sodelovali pri organizaciji dogodkov in delovnih akcij.

V nadaljevanju je David Srebotnik, blagajnik združenja, seznanil prisotne z realizacijo finančnega načrta za leto 2021.

Ker je organom združenja potekel mandat, je zbor najprej razrešil stare organe združenja. Predsednik kandidacijske komisije je podal predloge za nove organe združenja za naslednje mandatno obdobje, na katere nobeden od prisotnih ni imel pripomb ali dopolnil. Skladno s Statutom združenja so izvedene volitve in v organe združenja so izvoljeni:

Predsedstvo združenja:

 • Gorazd Hafner, predsednik
 • Igor Pogačnik, podpredsednik
 • Tomaž Tauses, sekretar
 • Anita Vavtar Abram, blagajničarka
 • Gregor Hafner, član
 • Zdenko Ladiha, član
 • Gregor Koritnik, član
 • Rudi Senčar, član in
 • Ivan Zore ml., član.

Nadzorni odbor združenja:

 • Boris Hribernik, član
 • Ljubo Zalezina, član
 • Anton Topolovec

Častno razsodišče združenja:

 • Ivo Vučetič, član
 • Drago Funkl, član
 • Daniel Tavčar, član.

Po zaključenih volitvah je zboru predstavljen predlog Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2022. V predsednik združenja predstavil programske prioritete in cilje združenja za letošnje leto: vojaško-strokovna dejavnost, delo z mladimi in novimi kandidati za članstvo ter predstavitvi združenja širši lokalni javnosti. Poudaril je, da je letošnji program zanimiv in ravno tako obsežen kot v prejšnjih letih. Vse člane je povabil, da se čim večjem številu udeležijo planiranih dogodkov, posebno pa je poudaril, da se vključijo tudi v samo organizacijo večjih dogodkov, kjer je potrebno več tako imenovanih »delavcev«. Oba predloga sta bila enoglasno sprejeta.

Na koncu letnega zbora so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej sta M. Šuštar, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, in G. Hafner, predsednik združenja, vročila priznanja ZSČ, ki so jih prejeli:

 1. Pisno priznanje ZSČ: Igor Zavrašek in poročnik Matjaž Tauses.
 2. Bronasta medalja ZSČ: Gregor Koritnik, višji vodnik Miladin Rakič, poročnik Gorazd Hafner, stotnik Igor Pogačnik in polkovnik Ivan Zore.
 3. Zlata medalja ZSČ: štabni vodnik Rudolf Senčar.
 4. Častni znak ZSČ: štabni vodnik Maksimiljan Rak in štabni vodnik Andrej Mlinar.
 5. Častni znak ZSČ za sodelovanje: Območna organizacija RK Hrastnik.

Besedilo in fotografije: Jani Zore.