Opravili pregled dela v letu 2022 in potrdili načrt za letošnje leto

Na rednem letnem zboru članov v četrtek 23 marca 2023, je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik opravilo inventuro dela v lanskem letu in sprejelo Letni program dela 2023 in potrdilo Finančni načrt. Zbora se je udeležilo 43 članic in članov. Povabilu so se odzvali gostje: Marko Funkl, župan občine Hrastnik, Igor Pogačnik, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, Iztok Bastič, predsednik OZVVS Zasavje, Lojze Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje, Alojz Vrbnjak, predsednik odbora Hrastnik PVZ Sever Zasavje in Danica Kovač, predsednica ZB NOB Hrastnik.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora je Gorazd Hafner, predsednik združenja, poročal zboru o delu združenja v letu 2022. Poudaril je, da je združenje zelo uspešno izvedlo skoraj vse planirane dogodke in aktivnosti, Posebno je omenil izvedbo dogodkov iz vojaško strokovnega področja, ki so predstavljali prioriteto v delovanju združenja, izvedbo koncerta orkestra Slovenske vojske ter uspešno postavitev kozolca na strelskem poligonu. Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so zelo aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov in na delovnih akcijah. V nadaljevanju je seznanil prisotne z realizacijo Finančnega načrta za preteklo leto. Prihodki so bili preseženi za skoraj 50%, medtem pa, ko so bili odhodki realizirani 132%. V poročilu nadzornega odbora je Boris Hribernik, član nadzornega odbora, podal pozitivno oceno o delovanju združenja. Med branjem poročil so si prisotni lahko ogledali pregled aktivnosti v lanskem letu, ki so bile zabeležene na fotografijah. Vsa poročila za leto 2022 so bila enoglasno prejeta.

V nadaljevanju je Jani Zore, član predsedstva združenja, predstavil predlog Programa dela za leto 2023, predsednik združenja pa predlog Finančnega načrta. Predsednik združenja je pozval vse člane, da se planiranih dogodkov udeležijo v čim večjem številu in vse pozval, da priskočijo na pomoč v pripravah in izvedbo večjih in pomembnejših dogodkov, ki jih bo združenje organiziralo. Po kratki diskusiji sta bila tudi ta dva dokumenta enoglasno sprejeta.

V naslednjih dveh točkah dnevnega reda je predsednik združenja seznanil prisotne s kadrovsko problematiko združenja, zbor pa je tudi potrdil sklep predsedstva združenja o imenovanju Branka Šmita za praporščaka združenja in Momirja Iliševiča za njegovega namestnika. Zatem se je zbor seznanil s problematiko poskusnega obdobja kandidatov za članstvo in po konstruktivni diskusiji sprejel zaključke, ki bodo olajšali sprejem novih članov.

Na koncu letnega zbora so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej sta Igor Pogačnik, regijski koordinator ZSČ za Zasavje in predsednik združenja, vročila priznanja ZSČ, ki so jih prejeli:

 1. Pisno priznanje ZSČ:

  • Vojin Grujić,

  • Marjan Racki,

  • Andreja Zore in

  • Jani Žitnik.

 2. Bronasta medalja ZSČ:

  • desetnik Momir Iliševič in

  • stotnik Martin Pust.

 3. Srebrna medalja ZSČ:

  • višji vodnik Zdenko Ladiha.

Po zaključenem zboru so se prisotni gostje in člani zadržali v prijetnem druženju.

Fotografije: Maks Rak in Jani Zore.

Besedilo: Jani Zore