Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je imelo redni letni in volilni zbor članov v četrtek, 15. marca 2018, v dvorani Mladinskega centra Hrastnik. Udeležilo se ga je 50 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali gosti:

 • Miran Jerič, župan občine Hrastnik,

 • polkovnik Miran Fišer, podpredsednik ZSČ,

 • stotnik Drago Zupanc, predsednik OZSČ Laško,

 • major Franc Šuštar, predsednik OZSČ Zagorje,

 • podpolkovnik Božo Majcen, predsednik OZVVS Zasavje,

 • Franc kovač, predstavnik PVD Sever Zasavje,

 • štabni vodnik Franc Ostrunič, predstavnik poveljstva 20. pehotnega polka iz Celja in

 • Rado Gnjidič, predsednik Brodarskega društva Steklarna Hrastnik.

Po izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih organov zbora je poročnik Gorazd Hafner, predsednik združenja, poročal zboru o realizaciji Letnega programa dela 2017. Osvetlil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo več aktivnosti, kot jih je načrtovalo v svojem programu dela in da se je tudi članstvo okrepilo za 23 novih članov. Posebno se je zahvalil tistim članom, ki se redno udeležujejo aktivnosti združenja. Pohvalil je člane strelske sekcije za njihovo udeležbo in uspehe na strelskih tekmovanjih. V svojem poročilu je navedel vojaško-strokovne in druge pomembne aktivnosti, ki jih je združenje realiziralo v letu 2017:

 • vojaško strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, kjer so se udeleženci seznanili z delovanjem TO pri bojnih aktivnostih v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991,

 • vojaško strokovno ekskurzijo v 1. brigado SV in obisk rojstne hiše narodnega heroja Franca Rozmana Staneta,
 • ogled mednarodne vojaške vaje MLF ”EVROPSKI VETER 2017” na Madžarskem,

 • taktično-orientacijski pohod na trasi Hrastnik – Ojstro – Ostenek – Čeče,
 • vojaško strokovno predavanje »Slovenska vojska na prelomu – ali je bilo 14. let izgubljenih« v izvedbi kontraadmirala Renata Petriča,

 • udeležbo na treh krovnih aktivnostih ZSČ: 20. državnem prvenstvo ZSČ v streljanju s pištolami in revolverji, 19. tradicionalnem spust po reki Kolpi »KOLPA-KUPA 2017«, in tradicionalnem »Pohodu po poteh Soške fronte 2017«,

 • udeležbo ekipe združenja na »Partizanskih smučinah 45« v Cerknem in osvojeno medaljo v veleslalomu,

 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat vojašnice Franc Rozman Stane v Celju, kjer je bilo predstavljeno delovanje OZSČ Hrastnik,

 • udeležbo na tekmovanju v kuhanju vojaškega obroka v Laškem, kjer je ekipa združenja dosegla 3. mesto,

 • izvedbo strelskega tekmovanja s pištolami in revolverji v okviru mednarodne strelske lige ALPE – ADRIA na domačem strelskem poligonu,

 • izvedbo strelskih urjenj članov združenja v streljanju s pištolami različnih kalibrov,

 • delovanje članov strelske sekcije združenja pri urjenju v streljanju in udeležbi na strelskih tekmovanjih in

 • udeležbo članov združenja na aktivnostih, ki jih organizirajo druga častniška, veteranska in druga domoljubna združenja na območju domače občine in širše.

Posebno pa je poudaril največjo pridobitev za naše združenje v lanskem letu – izgradnjo strelskega poligona. Zbor je seznanil, da ima združenje tudi nov Pravilnik o priznanjih, ki ga je sprejelo predsedstvo združenja. Poročanje predsednika združenja je popestrilo projecirano slikovno gradivo z aktivnosti v letu 2017.

V nadaljevanju zbora so se člani seznanili s predlogom Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2018. V uvodu je predsednik združenja predstavil programske prioritete in cilje združenja za leto 2018. Poudaril je, da si združenje s svojim programom dela prizadeva ohranjati pridobljena vojaško strokovna znanja članov in pridobiti nova znanja. S svojim delovanjem želi združenje dati svoj prispevek k večji stopnji domoljubja, skrbeti tudi za kulturno, rekreacijsko in športno dejavnost članov ter k večjem sodelovanju s sorodnimi združenji v občini in Zasavju. V letu 2018 se bo posvetilo več pozornosti v delu z mladimi.

Posebno pozornost je namenil nadaljevanju izgradnje in urejanja strelskega poligona:

 • v sodelovanju z občino Hrastnik nadaljevati z aktivnostmi za spremembo namembnosti zemljišča, na katerem je strelišče, v prostor namenjen za športne dejavnosti,

 • podaljšati strelsko polje, da bo omogočeno streljanje na daljavi do 50 m, z dodatnim nasipom pa pripraviti tri scene za dinamično streljanje,

 • urediti sanitarije, nadstrešek in manjše skladišče.

Poudaril je, da je cilj ureditve poligona, da bi le-ta omogočal različne aktivnosti v celem letu Združenje ima namen, da bi poligon živel vse leto in predstavljal dodatno ponudbo za sprostitev v občini Hrastnik, ki bi poleg OZSČ Hrastnik namenjena tudi ostalim stanovskim organizacijam in občanom Hrastnika. Za dosego zadanih ciljev in programskih nalog je združenje zelo ponosno, da jim je v veliko pomoč občina Hrastnik in ZSČ pri delnem sofinanciranju nekaterih vojaško strokovnih aktivnosti. Po razpravi sta bila Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2018 soglasno sprejeta.

V nadaljevanju je bil predstavljen predlog obnovljenega statuta združenja in predlog disciplinskega pravilnika združenja, ki sta bila soglasno sprejeta.

Ko je zbor razrešil organe združenja, so izvedene volitve novih organov združenja za mandatno obdobje 2018 – 2022. Enoglasno so bili izvoljeni naslednji organi združenja:

a. Predsedstvo:

poročnik Gorazd HAFNER – predsednik združenja

 • major Ivan VUČETIČ – podpredsednik združenja
 • Aljoša ZAVRAŠEK – sekretarka združenja
 • višji vodnik Zdenko LADIHA – član predsedstva
 • stotnik Igor POGAČNIK – član predsedstva
 • višji vodnik Rudolf SENČAR – član predsedstva
 • polkovnik Ivan ZORE ml. – član predsedstva
 • stotnik David SREBOTNIK – član predsedstva
 • podpolkovnik Gregor HAFNER – član predsedstva

b. Nadzorni odbor:

stotnik Janez KORITNIK

vodnik Anton TOPOLOVEC

stotnik Ljubomir ZALEZINA

c. Častno razsodišče:

poročnik Drago FUNKL

višji vodnik Franjo KRSNIK

praporščak Danijel TAVČAR

Po zaključku volitev so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je poročnik Gorazd Hafner, predsednik združenja, v spremstvu polkovnika Mirana Fišerja, podpredsednika ZSČ, vročil priznanja.

Zaslužena priznanja so prejeli:

 1. Pisno priznanje ZSČ:

  • poddesetnik Uroš KOVAČ

  • poročnik Drago FUNKL

 1. Bronasta medalja ZSČ:

  • stotnik Janez KORITNIK

  • polkovnik Ivan ZORE ml.

 1. Srebrna medalja ZSČ:

  • višji vodnik Rudolf SENČAR

 1. Plaketa ZSČ:

  • stotnik Rudolf HRIBŠEK

 1. Častni znak ZSČ za sodelovanje:

  • Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik.

Prvič so podeljena priznanja OZSČ Hrastnik in sicer članom združenja, ki so pri izgradnji strelskega poligona v letu 2017 opravili največ delovnih ur. Bronasto medaljo OZSČ Hrastnik so prejeli:

 • Gregor KORITNIK
 • višji vodnik Zdenko LADIHA
 • višji vodnik Rudi SENČAR
 • vojak Branko SKAZA
 • stotnik David SREBOTNIK
 • vojak Branko ŠMIT
 • vodnik Ludvik ŽABKAR
 • poročnik Gorazd HAFNER

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jani Zore

Fotografije: Marino Brečko in Jani Zore